top of page

FUTU MUHU 2024

EKL Muhu Kunstitalu traditsiooniline kunstifestival FUTU MUHU 2024 / Õnn ja viletsus kultuuris-Ökosüsteemide taastamine. Vol.1Kunstnikud on 2024 aasta suvel oodatud sõnastama ja visualiseerima oma loomingusse kodeeritud seoseid keskkonnaga ehk välja tooma kõik isikliku loomingu olulisimad (öko)semiootilised seosed ja taotlused tulevikku.


Alates 2020 aastast oleme olnud osalised intensiivistuva agressiivsusega elukorralduses; pandeemia on hajutanud arusaamad isikliku ja ühise piiridest; indiviidi nahapind ei ole enam piir, mille ees võõras peatub. Eskaleeruv militaarsituatsioon on kaotamas ettekujutlust inimesest, kui ome elu peremehest; aktualiseerumas on küsimus kuivõrd inimene määrab oma isiklikku elu. Tehisintellekti areng on üle võtmas suuremaid ühiskondlikke süsteeme, tehisaru 0/1 loogika on pehmelt asendamas inimlikku ajutegevust ning tehnika võimsus ning komplitseeritus muutmas inimest assistendiks, sageli profaaniks kelle võimuses on uskuda ja usaldada kuid mitte teada ja hallata.


Jäänud on loodus.., kunstid, isikliku toimetuleku probleemid, tunded. Kas sellest piisab ning millist rolli kannab uuenevas olukorras kunst?


Need ja kõik autorite poolt genereeritavad mõttearendused huvitavad tänavust Futu Muhu festivali.


Festivali kõrvalproduktina koostavad Kunstitalu residendid rahvusvahelise ”Vaese Kunstniku Kokaraamatu”, kus sisalduv menüü saab põhinema kunstnike majanduslikele võimalustele ning fantaasiale mida saadavad kunstnike lisatud lood ja kommentaarid.Festivaliprojekti eesmärgiks on anda sõna kunstnikele, kes verbasliseeriks käesoleval küünilisel ajastul oma tulevikku suunatud arusaamad ning annaksid uued sõnad ja hoo humanismi retoorikale.Festivali väljundiks on näitus Kunstitalu Sepikoja galeriis ja Muhus loodud teoste ning tekstide dokumentatsioon kataloogi vormis.Tööperiood: 1.juuni-31.august


Külastajainfo siin: https://www.ai-res.org/opencall


Estonian Artists Association Muhu Art Residency`s traditional art festival FUTU MUHU 2024 / Happiness and misery in culture - Restoration of ecosystems. Vol.1

In the summer of 2024, artists are invited to formulate and visualize the connections with the environment encoded in their creations, that is, to bring out all the most important (eco)semiotic connections and requests for the future of their art.

Since 2020, we have been involved in an increasingly aggressive way of life; the pandemic has diffused notions of the boundaries of the personal and the common; the surface of an individual's skin is no longer a boundary before which a stranger stops. The escalating military situation is losing the idea of a person as the master of one's life; the question to what extent a person determines his personal life is becoming more relevant. The development of artificial intelligence is taking over larger social systems, the 0/1 logic of artificial intelligence is softly replacing human brain activity, and the power and complexity of technology is turning people into assistants, often profane, whose power is to believe and trust but not to know and manage.

What remains is nature.., arts, personal coping problems, feelings. Is this enough and what role does art play in the changing situation?

These and all the thought developments generated by the authors are interesting for this year's Futu Muhu festival.

As a side product of the festival, the residents of the Art Residency prepare an international "Poor Artist's Cookbook", where the menu can be based on the economic possibilities of the artists and the fantasy accompanied by stories and comments added by the artists.

The goal of the festival project is to give a voice to artists who would verbalize their future-oriented understandings in this cynical era and give new words and momentum to the rhetorics of humanism.

The output of the festival is an exhibition in the residency Blacksmiths gallery and documentation of the works and texts created in Muhu in the form of a catalog.

Working period: June 1-August 31

Visitor information here: https://www.ai-res.org/opencall

Comments


Estonian Artists Association (EAA) Muhu Art Residency A-I-R program focuses on visual arts, including innovation, architecture, cultural heritage and locally rooted practice.

A.I. is situated on island Muhu, at the west coast of Estonia.

--

Eesti Kunstnike Liidu Muhu

A. I. Kunstitalu toimib alates 2015. aastast rahvusvahelise kunstiresidentuurina.

Talukompleks pakub loomingulist väljakutset nii kaasaegsetele kunstnikele kui ajaloolastele; lastele kui täiskasvanutele; novaatoritele kui restauraatoritele.

 SEARCH BY TAGS: 
bottom of page